Rekisteri- ja tietosuojaseloste | Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018 

Rekisterin pitäjä: 

Osuuskunta Pyhävaate & Kaikki taivaan tavarat | Omenatie 2 A, 02450 Sundsberg | info@pyhavaate.fi | 040 7595976 

Yhteyshenkilö

Anna Matilainen | anna@pyhavaate.fi | 040 57595976

Rekisterin nimi

Osuuskunta Pyhävaatteen asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakas- ja markkinointirekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Osuuskunta Pyhävaatteen toiminnan kehitykseen ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme ja sähköisissä kanavissamme. Markkinointitarkoituksiin tietoja käytetään mikäli yhteystiedot on saatu myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan vastaavia tuotteita, henkilö on liittynyt uutiskirjeen tilaajaksi, rekisteriin liittynyt henkilö on antanut luvan yhteystiedon käyttöön, tai markkinointitoiminnan sisältämä viesti liittyy henkilön tehtävään tai asemaan organisaatiossa. Henkilöllä on oikeus kieltää viestien lähettäminen. Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja: - Asiakkaan etu- ja sukunimi - Postiosoite - Puhelinnumero - Sähköpostiosoite - Tiedot käsitellyistä tilauksista Markkinointirekisterin tiedot: - Henkilön etu- ja sukunimi - Henkilön sähköpostiosoite Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja rekisteröidyltä itseltään. Asiakas- ja markkinointirekisteri on ainoastaan Osuuskunta Pyhävaatteen käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkoisille osapuolille. Osuuskunta Pyhävaatteen asiakas-ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).